Képzési struktúra

Általános iskolai oktatás, alsó tagozat (elemi osztályok)

Iskolánk tanítói számára kiemelt fontosságú a kiegyensúlyozott, megfelelő értékrenddel rendelkező gyerekek nevelése, formálása. Ezen értékrend alapkövei a közösségi kommunikáció, a környezetszeretet, a művészetek és magyar kultúránk és történelmünk, hagyományaink alapjainak elsajátítása.

Olyan iskolát szeretnénk:
  • ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket,
  • ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok,
  • ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény,
  • ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket,
  • ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat,
  • amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók és a szülők igényeihez.

Iskolánk tanítói közössége szakmailag képzett, munkájuk iránt elkötelezett emberekből áll. Igénylik a folyamatos továbbképzést, megújulást. Tantestületünk jól összeszokott, fontos törekvése, hogy egységes pedagógiai értékeket közvetítő nevelői közösséget alkosson.

Idegen nyelvként minden osztályban angol nyelvet tanítunk, 3-4. osztályban emelt óraszámban.
A testnevelést, angol nyelvet és vallást (református, római-katolikus, unitárius) szakképzett tanároktanítják. Választható tárgyként népi gyerekjátékokat, illetve furulyaoktatást ajánlunk.
Az iskola tanítóinak munkáját Nagy-Wolf Ildikó iskolapszichológus, Kiss-Cserey Heléna fejlesztőpedagógus és Papp Hunor iskolalelkész támogatja.
Iskolánkban délutáni foglalkozás (“Scoala dupa scoala” program) is működik naponta du. 16 óráig, ahol tanítóink a házifeladatok megoldásában segítenek, illetve játékos foglalkozásokat, furulyaoktatást tartanak. A diákok ebédeletetése modern felszereltségű ebédlőben van biztosítva, az étkeztetési szolgáltatásokra az Encyclopaedia Egyesület minden évben szolgáltatási szerződést köt a legmegfelelőbb szolgáltatóval. Jelenleg a Culina Nostra cég biztosítja diákjaink számára a változatos étrendet.

Fakultatív módon a következő lehetőségekkel élhetnek diákjaink:

A tehetséges diákok számára fejlesztő foglalkozásokat tartunk, és rendszeresen vesznek részt különböző anyanyelvi, matematika, zenei, rajz vagy sport versenyeken. Iskolánk szervezi a megyei szintű Aranka György Nyelvművelő Versenyt a 3-4, osztály számára a megyei tanfelügyelőséggel karöltve.

Általános iskolai oktatás, felső tagozat (V-VIII. osztályok)

Osztályainkban az angol nyelvet intenzíven (heti 4 órában) oktatjuk, kiemelten figyelve a kommunikációs készségek fejlesztésére. Az osztályokba felvételi vagy különbözeti vizsga alapján lehet bekerülni. Az angol mellett német (6. és 8. osztály) vagy francia nyelvet (5. és 7. osztály) tanulnak diákjaink. Az idegen nyelvek mellett kiemelt szerepet kapnak a játékos személyiség fejlesztő tevékenységek, a környezeti nevelés, informatika, nyelvművelés és a történelmi identitástudat erősítése.

Fakultatív módon a következő lehetőségekkel élhetnek diákjaink:

Iskolánk képzőművészeti tagozata 2017-től kezdődően kiegészítő oktatás (suplimentar de artă) formájában működik, vagyis tanórák utáni programban bárki beiratkozhat, aki 2020 őszétől Kolozsvár és környéke valamely iskolájának ötödikes diákja lesz.

A felvételt nyert diákok heti két alkalommal rajz-grafika, festészet és kerámia-szobrászat órákon vehetnek részt, melyek során változatos képzőművészeti technikákat (linómetszet, viaszeljárás, pasztell- és tusrajz, monotípia, olaj, akril, tempera, akvarell stb.) sajátítanak el.

A tevékenységek hozzájárulnak a vizuális készségek és képességek fejlesztéséhez:

  • a képzőművészeti nyelvezet értő, kreatív használata;
  • a rajztudás, színérzékenység, formakultúra és kompozíciós érzék fejlesztése, illetve művészettörténeti ismeretek megszerzése;
  • a diákok személyiségi vonásait gazdagító képi látásmód, arány- és ritmusérzék, valamint térlátás elsajátítása;
  • az innovatív, felfedező hajlam, érzelmi-lelki fogékonyság, állhatatosság és az újszerű megoldások iránti nyitottság pallérozása;

Belföldi és külföldi pályázati kiállításokon rendszeresen díjazzák tanulóink alkotásait.

Az évente megvalósított honismereti témakörök Erdély valamely tájegységének (Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld, Szilágyság, Szatmár) közelképbe való hozását tűzik ki célul. A szaktanárok vezette többnapos nyári alkotótáborok, lehetőséget teremtenek az alkotómunkára, néprajzi és történelmi hagyományaink megismerésére. A diákok munkáiból kiállításokat szervezünk Kolozsváron, illetve tematikus programjainknak megfelelően, Erdély más térségeiben is.

Minden évben a diákok legsikerültebb munkáiból képzőművészeti katalógus készül.

A diákok ebédeletetése modern felszereltségű ebédlőben van biztosítva, az étkeztetési szolgáltatásokra az Encyclopaedia Egyesület minden évben szolgáltatási szerződést köt a legmegfelelőbb szolgáltatóval. Jelenleg a Culina Nostra cég biztosítja diákjaink számára a változatos étrendet.

Líceumi oktatás (IX-XII. osztályok):

Iskolánk felszereltsége, tanári karának szakmai felkészültsége megfelelő elméleti és korszerű szakképzést biztosít a tudományos és művészeti ismeretek elsajátításában. Megszerzett ismereteik birtokában a tanulók sikeresen felvételizhetnek majd a különböző felsőfokú intézményekbe (főiskola, egyetem). Ugyanakkor az iskola arra törekszik, hogy bizonyos gyakorlati felkészültséget is biztosítson az itt tanulóknak (könyvelés, számítógép kezelés, internet használata). A meghirdetett szakokon az általános műveltségi tantárgyak az oktatás alapját képezik, míg a szakképzést az iskola által felajánlott választható tantárgyak tananyagával tesszük lehetővé. Ugyanakkor a tantervben fontos szerepet kap az informatika oktatása, mint kötelező tantárgy minden szakon, amelyet elősegítenek a korszerűen felszerelt multimédia laboratóriumok.

A humán és a reálosztályokban az angol nyelvet intenzíven tanítjuk. Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink – amerikai együttműködési program, magyarországi testvériskolák – lehetőséget biztosítanak a tanult idegen nyelvek gyakorlására. Iskolánk nemzetközileg is elismert tehetséggondozó központ a művészeti, humán és reálműveltség terén.

A IX. osztályba való felvétel a VIII. osztályos országos felmérések eredményei (80%) és a négy év átlaga (20%) alapján történik. Bővebb felvilágosítás az iskola titkárságán.

Humán, filológia osztály - intenzív angol (azonosító kód: 154):

Az oktatás tartalmát elsősorban a humán jellegű tantárgyak tananyagával biztosítjuk. A tanulók második idegen nyelvként három nyelv (német, francia, spanyol) közül választhatnak. A magyar nyelv és irodalom tanulmányozása mellett hangsúlyozott szerepet kapnak a következő tantárgyak: világirodalom, művészet- és vallástörténet, művészeti nevelést biztosító tantárgyak (képzőművészetek, zene, média ismeretek), valamint szövegszerkesztés. Az emelt óraszámú angoloktatás keretében a haladó angol csoportok számára a nemzetközileg elismert Cambridge nyelvvizsgára készítjük fel diákjainkat, amelyet 11-12. osztályban sikeresen szoktak letenni. A német állam támogatásával anyanyelvi német lektort biztostunk, aki diákjainkat felkészíti a DSD1 (Deutsches Sprachdiplom) nyelvvizsgára.

A humán osztályban nyújtott képzés segítségével diákjaink sikeresen felvételiznek a filológián kívül, jogra, kommunikációra, managementre, vizuális művészetek, illetve fotó-film média szakokra is.

Reál, matematika- informatika osztály - intenzív angol (azonosító kód: 153):

A matematikai alapképzés mellett korszerű számítástechnikai ismeretek (programozás, szövegszerkesztő és adatkezelő programok) elsajátítását biztosítjuk, igény szerint – kiemelt óraszámban tanítjuk a matematikát, fizikát és informatikát. Hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre és a diákoknak a kutató tevékenységbe való bevezetésére.
Diákjaink kiemelkedő eredményeket értek el a tudományos diákköri konferenciákon országos (TUDEK, RKDK) és nemzetközi (TUDOK, ICYS) szinten. A 2019-2020-as tanévben robotika szakkör indult 9-11. Osztályos diákok számára a Kolozsvári Műszaki Egyetemmel partnerségben. Diákjaink sikeresen folytatják tanulmányaikat az egyetemek természettudományi, informatikai szakjain, illetve a műszaki egyetem különböző mérnöki képzésén.
Az emelt óraszámú angoloktatás keretében a haladó angol csoportok számára a nemzetközileg elismert Cambridge nyelvvizsgára készítjük fel diákjainkat, amelyet 11-12. osztályban sikeresen szoktak letenni. A német állam támogatásával anyanyelvi német lektort biztostunk, aki diákjainkat felkészíti a DSD1 (Deutsches Sprachdiplom) nyelvvizsgára.

Közgazdaság, pénzügy-könyvelés szak (azonosító kód: 164):

Az általános műveltséget biztosító tantárgyak mellett a következő szaktantárgyak szerepelnek a tantervben: könyvelési alapismeretek, kereskedelmi levelezés, pénzügyi, közgazdasági és jogi alapismeretek, piackutatás (marketing), számítógépes könyvelés.
Ezen szak diákjai számára évente 2-5 hét szakmai gyakorlati hét van szervezve. A gyakorlati oktatás keretében a Babes-Bolyai Tudományegyetemen is oktatott WinMENTOR könyvelési programot sajátíthatják el diákjaink. A gyakorlati képzés fontos eleme 11-12. osztályokban a gyakorlóvállaltok programja. A Glassic Line, illetve a Heaven Cake gyakorlóvállaltok révén diákjaink megismerik egy vállalat működtetésének problémáit a bejegyzéstől kezdődően a termékskála kialakításáig, illetve a promociós anyagok és stratégiák kivitelezéséig.
A Szülőföld Alap, majd a Bethlen Gábor Alap támogatásainak köszönhetően a szakmai gyakorlat a modern oktatás igényeinek megfelelően felszerelt közgazdasági laboratóriumban zajlik. A megszerzett szakképzés már érettségi után munkalehetőséget jelent diákjaink számára, ugyanakkor szakirányú egyetemi képzés esetében előzetes ismereteik jelentős előnyt jelentenek.